top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
Verhuurder: Pop-up parties, gevestigd Nertspad 21, 1338 BH Almere.
Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder.
Partijen: Huurder en Verhuurder samen.
Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op
het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst
komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door
Partijen is geaccepteerd.


Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder
en Verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts
van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden
van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.


Artikel 3. Offerte
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte
offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen
drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt
tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand.
3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief
transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per
stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode.
3.3 Betaling dient vooraf te geschieden bij het reserveren. Eventuele bijkomende
kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van artikel 5
bepaalde borgsom niet toereikend is.


Artikel 4. Uitvoering
4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter
beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen,
zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.
4.2 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te
gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te
worden geplaatst dat geen schade aan het tentdoek kan worden gebracht.
4.3 Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Eventuele
schades dienen aan Verhuurder te worden gemeld.

4.4 De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed
gezekerd met bijgeleverde materialen(indien niet voldoende aanwezig, dient de
huurder hier zelf zorg voor te dragen). Indien weersomstandigheden met
windkracht 4 of hoger of weerswaarschuwingen raden wij huurder aan om de
tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal ten allen tijde op de
huurder verhaald worden.
4.5 Bij sneeuwval dient huurder ervoor te zorgen dat het dak van de tent steeds
voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende
verwarmd is.


Artikel 5. Borg
Huurder is aan Verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd
van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,-). De borg wordt, onder inhouding van
eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding van huurperiodes,
of welke andere kosten dan ook, contant terugbetaald na retournering en
controle van de huurmaterialen.


Artikel 6. Verzekeringen
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het
bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te
dragen.


Artikel 7. Reclames
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan
de Overeenkomst te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment
van ter beschikking stelling van de huurmaterialen te onderzoeken of ze
beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele gebreken
onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 uur na in ontvangstneming aan Verhuurder
per telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de
huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt
door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder
beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.
8.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding
van derden, ongeacht de oorzaak.
8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de
Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en
iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan
ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te
vergoeden. De kosten worden door Verhuurder bepaald en zijn voor Partijen
bindend.

8.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de vlekken op tegels of op waar dan
ook maar in tuin van huurder  die door de tentpoten of raamdelen of kopdelen
of welke deel dan ook maar komen. huurder is zelf verantwoordelijk voor
aanspannen van zijl onder de tent en planken / tegels voor onder de poten om
vlekken te voorkomen en vermijden.


Artikel 9. Overmacht (geldt alleen voor verhuurder)
9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder
overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen
of onvolledige aflevering door huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie
bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het
niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de
Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van
Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van
de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn
beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval
enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
9.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte
dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als
betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 10. Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder
in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 

  • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet.

  • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.


Artikel 11. Voorwaarden annulering:

  • Tot 10 werkdagen (weekend wordt niet als werkdag geteld) voor levering is annulering kosteloos;

  • Indien u 5 werkdagen dagen voor levering bestelling annuleert wordt 25% van uw bestelling kosten in rekening gebracht.

  • Indien u 4 werkdagen dagen voor levering bestelling annuleert wordt 50% van uw bestelling kosten in rekening gebracht.

  • 3 werkdagen voor levering annuleren is niet meer mogelijk. indien u alsnog wilt annuleren dan betaalt u de totalen kosten van bestelling exclusief transportkosten.

Artikel 12. Voorwaarden bij het niet gebruiken van gehuurde producten
Indien u producten niet gebuikt heeft of de helft daarvan gebuikt heeft ,wordt er
geen geld daar voor terug gegeven.


Artikel 13. voorwaarden bij niet op tijd terug brengen van producten :
zolang u producten in uw bezit heeft wordt kosten van verhuur elke dag door
brekend.


Artikel 14. Schoonmaak kosten:
Alle tenten en andere producten worden schoon geleverd en dienen na de
huurperiode ook schoon te worden ingeleverd. Indien gehuurde producten niet
schoon worden ingeleverd worden de volgende schoonmaakkosten in rekening
gebracht:
Schoonmaakkosten tent honderd euro (EUR 100,-)

bottom of page